• 400m² showroom
  • Hoogwaardige materialen
  • 100% Duurzaam FSC hout
  • Alles op maat gemaakt
  • Thuisbezorging in heel Nederland

Algemene voorwaarden

Leven in Stijl Meubelmakerij

Leven in stijl is onderdeel van Handelsonderneming Mollee, BTW.nr. NL002148334B77

Hout is een karaktervol natuurproduct en blijft continu veranderen

Voordat u een massief houten meubel gaat aanschaffen is het belangrijk dat u zich kort verdiept in de onderstaande eigenschappen van hout.

Nadrukkelijk is hierbij vermeld dat hout een natuurproduct met karakter is dat onder invloed van wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid kan werken. Scheurvorming, uitzetting en het hol of bol staan door toedoen van wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheidscondities zijn een mogelijkheid en zijn voor rekening en risico van koper. De fysieke eigenschappen bijvoorbeeld variaties in houtvochtigheid door toedoen van schommelingen en veranderingen van de luchtvochtigheid, kunnen in geleverde goederen specificatieverschillen veroorzaken met een tolerantie tot vijf procent. Voor maatwerken is de laatst overgedragen maatvoering en/of tekening bepalend voor vaststelling van juiste uitvoering. Verschillen in kleur, tekening en structuur geven hout karakter. Ook noesten en (haar)scheurtjes dragen daar toe bij. Hout is een levendig en ‘warm’ materiaal dat met het verstrijken van de jaren mooier wordt. Juist (massief) hout is een levendig natuurproduct en krijgt zijn karakter dankzij deze eigenschappen.

Liefhebbers verkiezen echt hout boven gefineerd hout omdat het ‘werkt’. Onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur kunnen veranderingen optreden in de omvang en de vorm van het materiaal. Het gevolg hiervan kan zijn dat de lijmnaden verschuiven, of dat een tafelblad iets hol of bol gaat staan, Dit ‘werken’ kan worden beperkt door te zorgen voor een kamertemperatuur tussen 15°C en 24°C en een vochtigheidsgraad rond de 60%. Plaats uw houten meubelen daarom niet te dicht bij een warmtebron (kachel, openhaard, c.v.-radiator). Hout verkleurt onder invloed van licht en lucht. Bij overmatige verkleuring is sterk zonlicht meestal de boosdoener. Het is daarom verstandig uw meubelen zo te plaatsen dat het zonlicht er niet te veel greep op krijgt

Artikel 1  AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN

a. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de koper en ondertekenaar van de verkoop/bestelovereenkomst
b. Elke aanbieding of prijsopgave is vrijblijvend en 14 kalenderdagen geldig na uitgifte, tenzij anders overeengekomen.
c. Koopovereenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen worden dan pas van kracht na schriftelijke of e-mailbevestiging door verkoper, zulks met inachtneming van het in d. bepaalde.
d. Indien niet binnen 14 kalenderdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke verkoop- of opdrachtbevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
e. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.

Artikel 2 BELASTINGEN, INVOERRECHTEN, HEFFINGEN, VRACHTEN

Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren, zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen. Eventuele vóór- respectievelijk nádelige verschillen ten tijde van afscheep respectievelijk aankomst respectievelijk aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van kopers.

Artikel 3  VALUTA

Bij verkoop, respectievelijk levering op aanvoer, zal een herziening van de koersen in één of meer valuta’s waarop de totstandkoming en/of uitvoering van een transactie gebaseerd is, de verkoper het recht geven de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien ingevolge deze bepaling wordt verhoogd, heeft de koper het recht de order te annuleren. De annulering dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen 7 kalenderdagen nadat verkoper de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Artikel 4  LEVERING EN RISICO

a. Bij levering door Leven in Stijl of bij transport in opdracht van Leven in Stijl reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper.
b. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
c. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
d. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede (zowel kwantitatief als kwalitatief), niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper. Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het binnen- of buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welke hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper te annuleren.
e. Bij levering is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen, levering tot na de eerste deur. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen dan wel direct te lossen. Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor maatvoering en passende toegang tot ruimtes of gebouwen. Blijft de koper hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
f. Bij levering franco zowel als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel tenzij anders overeengekomen.
g. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan de verkoper wordt teruggezonden.

Artikel 5  LEVERINGSTIJDEN

De opgegeven levertijden gelden bij wijze van benadering. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor de afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper binnen 30 kalenderdagen na bestelling recht op betaling. Wanneer binnen 30 kalenderdagen nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 7 kalenderdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 14 kalenderdagen niet overschrijden. Na deze termijn zullen opslagkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6  AANVAARDING EN RECLAME

a. De controle op stukstal van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten – vermeld, als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
b. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk te zijn ingediend; na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen. Koper heeft geen recht van reclame meer wanneer de door hem gekochte zaken welke voor hem en/of door hem worden gezaagd, respectievelijk bewerkt – drogen inbegrepen – vóór het zagen, respectievelijk bewerken, geen aanleiding tot het indienen van kwaliteits- of specificatiereclame gaven.
c. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke aangebroken en/of beschadigd zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
d. Reclames geven de koper geen recht om zijn (aan-, rest- en/of pin-)betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
e. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken in verkoopbare staat. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
f. Kosten van retour- en/of terugzending zijn voor rekening van koper.

Artikel 7  KWALITEIT

a. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
b. Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken.
c. De verkoper kan keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van de zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper zijn verlangen daartoe heeft kenbaar gemaakt.
d. Bewerkingen voor derden en/of bewerking op locatie van derden en/of bewerkingen aan door derden aangeleverde goederen worden altijd met de hoogst mogelijke zorg uitgevoerd maar zijn te allen tijde voor rekening en risico van koper.
e. Nadrukkelijk zij vermeld dat hout een natuurproduct is dat onder invloed van wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid kan werken. Scheurvorming, uitzetting en het hol of bol staan door toedoen van wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheidscondities zijn voor rekening en risico van koper.
f. De breedtes van de lamellen in de meubels en panelen worden vallend breed samengesteld. Dit wil zeggen dat er geen selectie plaatsvindt in de breedtes van de lamellen die in de panelen verwerkt worden. Op verzoek van koper maken wij ook meubels en panelen met lamellen van gelijke breedte, dit dient dan als dusdanig op de opdrachtbevestiging en factuur vermeld te worden.
g. Alle Leven in Stijl meubels worden standaard geleverd inclusief een aluminium Leven in Stijl logo. Deze kan in overleg niet geplaatst worden..

Artikel 8  OVERMACHT

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper , welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere omstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoer- en invoer-belemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht. In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 6 maanden te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 7 kalenderdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

Artikel 9  GARANTIE

a. De garantietermijn op de geleverde goederen bedraagt 1 jaar.
b. De garantie vangt aan zodra de levering heeft plaatsgevonden.
c. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens voor bijzonder gebruik, voor zover dit door beide partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
d. Indien de zaken niet voldoen aan genoemde eigenschappen en de geleverde zaken gebrek vertonen is Leven in Stijl verplicht om binnen 30 dagen na de schriftelijke melding van het gebrek de zaken te herstellen of vervangen danwel de koopovereenkomst te annuleren met restitutie van (aan)betalingen binnen 30 dagen.
e. De garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.
f. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
g. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, werkend hout en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens gestelde, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken en/of uitsluiten.

Artikel 10  EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. De verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat al zijn vorderingen op de koper ter zake van de door de verkoper ingevolge de betreffende overeenkomst aan de koper geleverde zaken of de ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van tekort schieten zijdens de koper in de nakoming van de betreffende overeenkomst, tijdig zullen zijn voldaan.
b. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
c. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren.
De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
d. De verkoper die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.

Artikel 11  BETALING

a. Indien de betaling op een factuur niet binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen) heeft plaatsgevonden, is de koper rente verschuldigd. De rentevoet is die der wettelijke rente. Deze rente wordt berekend over de periode liggend tussen 14 dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van de kooppenningen door de verkoper. De rente is verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door de verkoper heeft plaatsgevonden.
b. Voor rekening van de koper zijn de inningskosten, onverminderd de meerdere kosten welke voor koper ontstaan wanneer tot arbitrage of het instellen van een gerechtelijke procedure moet worden overgegaan.
c. Indien de koper met de betaling jegens de verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
d. Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze à contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
e. Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken , gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 9, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
f. Alle betalingen dienen te geschieden effectief in Euro’s (€), tenzij de verkoper een andere valuta aanwijst, in welke de met de verkoper aangegane overeenkomsten dienen te worden afgewikkeld. In dat geval is de koper verplicht tot betaling effectief in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort  te voldoen.
g. (Aan)betalingscondities worden schriftelijk en/of per e-mail bevestigd. Indien er sprake is van een overeengekomen aanbetaling dient deze te worden voldaan alvorens productie/bewerking/inkoop van materialen wordt gestart.
h. In het geval van restbetaling bij levering dient deze voor lossen per pin (of anders overeengekomen) aan de chauffeur te worden voldaan. Nadrukkelijk zij andermaal gewezen op artikel 6d.
i. Voor maatwerken en producten die niet op voorraad zijn geldt een aanbetaling van 100% van het overeengekomen bedrag tenzij anders overeengekomen.
j. Aan het versturen van herinneringen zijn administratiekosten verbonden die wij vanaf het versturen van de tweede herinnering kunnen door belasten (á € 30,00 per herinnering).

Artikel 12  TEKORTSCHIETEN VAN DE KOPER

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen 3 werkdagen na daarop door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd de koop terstond zonder rechtelijke tussenkomst te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

Artikel 13  RECHT

Het Nederlandse recht is op de koop van toepassing.

Artikel 14  AFWIJKENDE VOORWAARDEN / BEDINGEN

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn dan alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 15  GESCHILLEN

a. Alle geschillen zullen met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslecht door arbitrage, uitgevoerd door een door beide partijen aan te wijzen en voor beide partijen acceptabele onpartijdige arbiter.
b. In afwijking van het bovenstaande heeft de partij die een vordering wenst te doen gelden, die uit hoofde van het gevorderde bedrag behoort tot de competentie van de kantonrechter, de bevoegdheid haar vordering bij de kantonrechter in te stellen. In dat geval is de wederpartij aan de keuze van degene, die de uitspraak verlangt, gebonden. Voorzover de schuld door de afnemer niet is betwist, kan te allen tijde veroordeling tot betaling worden gevraagd aan de gewone rechter.

Aanvullende voorwaarden

 

Artikel 1  HOEDANIGHEID VAN GELEVERDE ZAKEN

De koper zal geleverde zaken zodanig dienen te verzorgen, dat ze niet in waarde achteruit gaan. Mocht de waarde van de geleverde zaken toch in waarde achteruit gaan, bijvoorbeeld door inadequate opslag en dergelijke, dan is koper verplicht de geleverde zaken in die hoedanigheid te aanvaarden.

Artikel 2  MATEN EN KWALITEITEN

Maten en kwaliteiten dienen door de verkoper gewaarborgd te worden, conform de vooraf met de koper overeengekomen specificaties, zoals die schriftelijk zijn vastgelegd in een verkoop-offerte of in andere schriftelijke vastlegging dan wel per e-mail. Door de fysieke eigenschappen van hout, zoals bijvoorbeeld variaties in houtvochtigheid door toedoen van schommelingen en veranderingen van de luchtvochtigheid, kunnen er in geleverde goederen specificatieverschillen zitten met een tolerantie tot vijf procent. Voor maatwerken is de laatst overgedragen maatvoering en/of tekening bepalend voor vaststelling van juiste uitvoering. Verschillen in kleur, tekening en structuur geven hout karakter. Ook noesten en kleine haarscheurtjes dragen daar toe bij. Het is een levendig en ‘warm’ materiaal dat met het verstrijken van de jaren mooier wordt. Ook massief hout is een levendig natuurproduct.

Liefhebbers verkiezen echt hout boven gefineerd hout omdat het ‘werkt’. Onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur kunnen veranderingen optreden in de omvang en de vorm van het materiaal. Het gevolg hiervan kan zijn dat de lijmnaden verschuiven, of dat een tafelblad hol of bol gaat staan, Dit ‘werken’ kan worden beperkt door te zorgen voor een kamertemperatuur tussen 15°C en 24°C en een vochtigheidgraad tussen 40 en 60%. Plaats uw houten meubelen daarom niet te dicht bij een warmtebron (kachel, openhaard, c.v.-radiator). Hout verkleurt onder invloed van licht en lucht. Bij overmatige verkleuring is sterk zonlicht meestal de boosdoener. Het is daarom verstandig uw meubelen zo te plaatsen dat het zonlicht er niet te veel greep op krijgt

Artikel 3  MONTAGE EN INSTALLATIE

a. Bij het monteren bij, in of aan vastgoed is de aansprakelijheid en het risico op scahde geheel voor koper.
b. Schade bij transport aan eigendommen of vastgoed zijn geheel voor koper.
c. Montage en installatie zal functioneel worden uitgevoerd volgens vooraf aan de montage of installatie door koper aan te leveren specificaties. Bij het ontbreken, onvolledig of inhoudelijk onjuiste specificaties zal de montage of installatie worden voortgezet naar inzicht van de monteurs.

Artikel 4  HET IN LOON BEWERKEN VAN HOUT door toeleveranciers

a. Onder bewerken wordt verstaan het schaven, schuren, frezen, zagen, drogen, verduurzamen, verven, lakken, beitsen en/of op andere wijze bewerken van hout of van hout afgeleide producten.
b. De opdrachtgever moet de te bewerken zaken in gesloten partijen tegen het overeengekomen tijdstip franco afleveren op het terrein van de bewerker binnen de gangbare en dan geldende openingstijden. Indien de zaken niet op tijd worden afgeleverd is de bewerker gerechtigd, hetzij de terug-leveringstijd te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren. In beide gevallen heeft de bewerker recht op vergoeding van de door hem geleden schade en winstderving.
c. De bewerker is niet aansprakelijk voor beschadiging of waardevermindering van de te bewerken zaken, behoudens aantoonbare grove schuld of grove nalatigheid van hem of van zijn personeel. De bewerker verzekert de betrokken zaken tegen geen enkel risico.
d. De opdrachtgever is gehouden de zaken binnen twee weken na gereedmelding op het terrein van de bewerker te doen afhalen. Bij gebreke daarvan heeft de bewerker recht op vergoeding van de door latere afhaling geleden schade.
e. Vaststelling van het eindvochtgehalte na het drogen geschiedt volgens de geldende NEN-normen (KVH) met geijkte apparatuur. De bewerker garandeert uitsluitend het drogen tot het overeengekomen eindvochtgehalte to maximaal 3 kalenderdagen na gereedmelding. Reclames over de kwaliteit van het drogen en/of de houtvochtigheid dienen op de dag van teruglevering van het gedroogde hout te zijn ontvangen.