• 400m² showroom
  • Hoogwaardige materialen
  • 100% Duurzaam FSC hout
  • Alles op maat gemaakt
  • Thuisbezorging in heel Nederland

Algemene voorwaarden

Zoekt u informatie over transport en betaling? Kijk dan op de pagina Transport & betaling.

Leven in Stijl Meubelmakerij Algemene voorwaarden

Wat te verwachten van hout:

Hout is een karaktervol natuurproduct en blijft continu veranderen

Voordat u een meubel gaat aanschaffen is het belangrijk dat u zich kort verdiept in de onderstaande eigenschappen van hout.

Nadrukkelijk is hierbij vermeld dat hout een natuurproduct met karakter is dat onder invloed van wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid kan werken. Scheurvorming, uitzetting en het hol of bol staan door toedoen van wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheidscondities zijn een mogelijkheid en zijn voor rekening en risico van koper. De fysieke eigenschappen zoals variaties in houtvochtigheid door toedoen van schommelingen en veranderingen van de luchtvochtigheid, kunnen in geleverde goederen specificatieverschillen veroorzaken met een tolerantie tot vijf procent. Voor maatwerken is de laatst overgedragen maatvoering en/of tekening bepalend voor vaststelling van juiste uitvoering. Verschillen in kleur, tekening en structuur geven hout karakter. Ook noesten en (haar)scheurtjes dragen daartoe bij. Hout is een levendig en ‘warm’ materiaal dat met het verstrijken van de jaren veranderd. Juist (massief) hout is een levendig natuurproduct en krijgt zijn karakter dankzij deze eigenschappen.

Liefhebbers verkiezen echt hout boven gefineerd hout omdat het ‘werkt’. Onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur kunnen veranderingen optreden in de omvang en de vorm van het materiaal. Het gevolg hiervan kan zijn dat de lijmnaden verschuiven, of dat een tafelblad iets hol of bol gaat staan, Dit ‘werken’ kan worden beperkt door te zorgen voor een kamertemperatuur tussen 15°C en 24°C en een vochtigheidsgraad rond de 60%. Plaats uw houten meubelen daarom niet te dicht bij een warmtebron (kachel, openhaard, c.v.-radiator).

Door blootstelling aan vocht of warmte kan vocht onder de afwerking komen, of kan het aanwezige vocht in het hout zich onder de afwerking ophopen, en kunnen vlekken ontstaan. Vlekken of kringen kunnen het gevolg zijn van onjuist gebruik, en zijn veelal te voorkomen door het gebruik van onderzetters en placemats. Lak geeft geen volledige bescherming tegen krassen of slijtage. Krassen of slijtage sporen in de afwerking van hout zijn een normaal gevolg van gebruik van een meubel, maar zijn veelal te voorkomen door het gebruik van onderzetters en placemats. Krassen en slijtage kunnen niet worden voorkomen door en zijn daarmee inherent aan een lakafwerking. Schommelingen in luchtvochtigheid of temperatuur en blootstelling aan licht, vocht, hitte, luchtvochtigheids- en warmtewisselingen kunnen door de klant worden voorkomen, en vallen daarmee buiten de invloedssfeer van Leven in Stijl. Gevolgen daarvan – zoals krassen, slijtagesporen, scheuren, barsten, kromtrekken, kringen of vlekken – leiden daarmee niet tot non-conformiteit van een product.

Algemene Voorwaarden Handelsonderneming Mollee h.o.d.n. Leven in Stijl
C.H.F. Mollee. Handelsonderneming Mollee h.o.d.n. Leven in Stijl meubelmakerij (hierna: Leven in Stijl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72716657 en is gevestigd aan Jan Boltenhof 34 (1852HG) te Heiloo.

Artikel 1 – Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Aanbod: Ieder aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
5. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Leven in Stijl, en/of de uitvoering van Werkzaamheden.
6. Producten: De Producten die door Leven in Stijl worden aangeboden zijn (maatwerk) meubels
7. Leven in Stijl: De aanbieder en verkoper van Producten aan Koper, alsmede de aanbieder van de Werkzaamheden aan Koper.
8. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Leven in Stijl aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het vervaardigen van meubels alsmede de verkoop en/of levering van Producten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Leven in Stijl en iedere Overeenkomst tussen Leven in Stijl en een Koper en op elk Product dat door Leven in Stijl wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leven in Stijl aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Leven in Stijl zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Leven in Stijl is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Leven in Stijl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Het door Leven in Stijl gedane Aanbod is vrijblijvend. Leven in Stijl is slechts aan het Aanbod gebonden indien Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, of Koper een order heeft geplaatst welke door Leven in Stijl is bevestigd. Niettemin heeft Leven in Stijl het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Leven in Stijl gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Werkzaamheden met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Leven in Stijl niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. Leven in Stijl kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Leven in Stijl zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leven in Stijl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
7. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Leven in Stijl het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Leven in Stijl heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen, alsmede door het aanvaarden door Koper van een aanbod van Leven in Stijl
2. Een Aanbod kan door Leven in Stijl gedaan worden in de winkel en/of via de website.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Leven in Stijl, zal Leven in Stijl de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Leven in Stijl daaraan niet gebonden.
5. Leven in Stijl is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen. |
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
7. Producten die wegens maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Duur van de Werkzaamheden
1. De duur van Overeenkomst met betrekking tot de Werkzaamheden wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht.
2. Koper is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Koper de Overeenkomst opzegt, is Koper een vergoeding voor de daadwerkelijk tot dan gemaakte kosten verschuldigd, tegen aflevering door Leven in Stijl van het reeds voltooide werk. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden berekend op grondslag van de gemaakte kosten en de verrichte arbeid.
3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Koper.
4. Zowel Koper als Leven in Stijl kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Leven in Stijl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Leven in Stijl is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Koper.
5. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Leven in Stijl voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. Leven in Stijl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Leven in Stijl het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leven in Stijl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leven in Stijl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leven in Stijl zijn verstrekt, heeft Leven in Stijl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Leven in Stijl niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Leven in Stijl, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. Leven in Stijl kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
6. Leven in Stijl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Leven in Stijl is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Leven in Stijl bekend was.
7. Koper vrijwaart Leven in Stijl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 7 – Productlevering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Leven in Stijl of er door andere omstandigheden buiten de macht van Leven in Stijl enige vertraging ontstaat, heeft Leven in Stijl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Leven in Stijl schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leven in Stijl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
4. Indien de Producten worden bezorgd door Leven in Stijl of een externe vervoerder is Leven in Stijl gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leven in Stijl bezorgt slechts tot aan de deur, op de begane grond. Leven in Stijl zal Producten hierbij nimmer tillen.
5. Indien Leven in Stijl gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Leven in Stijl ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Leven in Stijl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
7. Leven in Stijl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Leven in Stijl is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Leven in Stijl behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 – Verpakking en transport
1. Leven in Stijl verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Levering van het product vindt plaats op de begane grond van het adres van Koper. Mogelijk verticaal transport is voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 9 – Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 (kalender)dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen direct bij levering aan de bezorger te worden gemeld en deze gelijk mee te geven alsmede schriftelijk aan Leven in Stijl te worden gemeld op [email protected]. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 (kalender)dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leven in Stijl op de wijze zoals door Leven in Stijl aangegeven.
4. Retourzendingen dienen door Koper onder de navolgende voorwaarden verricht te worden: ▪ het Product dient weer voorzien te zijn van beschermings- en beveiligingsmaterialen; ▪ schoon, en in de originele verpakking; Indien koper deze verplichtingen niet, of niet geheel, naar behoren nakomt is Leven in Stijl gerechtigd de kosten van herstel, schoonmaak te verrekenen met een aan koper te crediteren (restant) van de aanschafprijs;
5. Leven in Stijl is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Leven in Stijl te wijten is, zal Leven in Stijl na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) opsturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Leven in Stijl.

Artikel 10 – Werkzaamheden op maat gemaakte meubels
1. Leven in Stijl zal zich inspannen om de installatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Leven in Stijl ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.
2. Leven in Stijl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
3. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen.
4. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Koper opgeschort worden, is Koper verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Leven in Stijl. Bovendien is Leven in Stijl gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Koper (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
5. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Leven in Stijl gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Koper direct te ontbinden. In geval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Koper verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Leven in Stijl volledig te voldoen.
6. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en maten tijdig en op de door Leven in Stijl gewenste wijze aan Leven in Stijl ter beschikking worden gesteld.
7. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Leven in Stijl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Koper.
8. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt en Leven in Stijl nalaat van Koper nakoming te verlangen, tast dit het recht van Leven in Stijl om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 11 – Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de installatie blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of (op verzoek van Koper) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende materiaalkosten. Leven in Stijl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Leven in Stijl Koper informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Leven in Stijl de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Leven in Stijl gerechtigd om deze kosten, na overleg met Koper, in rekening te brengen bij Koper. Indien Koper, of een daartoe bevoegde medewerker van Koper, niet aanwezig is op de locatie, is Leven in Stijl gerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten, of de naar haar professionele mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van Koper komen.
4. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Koper vergoed te worden.

Artikel 12 – Oplevering Maatwerk
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Leven in Stijl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Leven in Stijl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Koper en kunnen door Leven in Stijl bij Koper in rekening worden gebracht.
3. Leven in Stijl spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
5. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Leven in Stijl gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
6. Indien Leven in Stijl te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Koper het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
7. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Leven in Stijl kan worden toegerekend.
8. Leven in Stijl is niet aansprakelijk voor gebreken die de Koper op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Leven in Stijl. 9. Leven in Stijl is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.
10. In geval van aflevering kan een opslag vergoeding worden berekend met een maximum van € 10,- per 7 kalenderdagen.

Artikel 13 – Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of Werkzaamheden niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor Consumenten worden de prijzen inclusief btw getoond.
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Leven in Stijl geen invloed heeft, kan Leven in Stijl deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Koper uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Koper hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Leven in Stijl Koper zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Leven in Stijl werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Leven in Stijl (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Leven in Stijl ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Leven in Stijl gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te brengen.
8. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Leven in Stijl bindend, tenzij Koper anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
9. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Leven in Stijl), dient Koper hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 14 – Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Leven in Stijl. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Leven in Stijl een andere betalingstermijn overeenkomen. 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Koper een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Koper het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. 5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Leven in Stijl gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Leven in Stijl op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
7. Leven in Stijl heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leven in Stijl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leven in Stijl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
9. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Leven in Stijl zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 10. Indien Leven in Stijl meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Leven in Stijl geleverde zaken, blijven eigendom van Leven in Stijl totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Leven in Stijl gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Leven in Stijl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Leven in Stijl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Leven in Stijl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leven in Stijl zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. Leven in Stijl heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Leven in Stijl. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Leven in Stijl zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Leven in Stijl worden vergoed door Koper.

Artikel 16 – Garantie
1. Leven in Stijl staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.
2. Tenzij schriftelijk overeengekomen staat Leven in Stijl voor een periode van 12 maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de afgeleverde zaken.
3. Leven in Stijl voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Leven in Stijl in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
4. Koper kan slechts een beroep doen op de door Leven in Stijl gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
5. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Leven in Stijl gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
6. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, koper zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Leven in Stijl verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
7. Geen garantie wordt gegeven op het werken van hout. Hout is een karaktervol natuurproduct dat onder invloed van wisselingen in luchtvochtigheid continu blijft veranderen. Scheurvorming, krimp, uitzetting en het hol of bol staan door toedoen van wijzigingen in luchtvochtigheidscondities zijn een mogelijkheid. Liefhebbers verkiezen echt hout boven gefineerd hout omdat het ‘werkt’ en een levendig karakter vertoont. Onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur kunnen veranderingen optreden in de omvang en de vorm van het materiaal. Dit ‘werken’ kan goed worden beperkt door te zorgen voor een kamertemperatuur tussen 15°C en 24°C en een stabiele luchtvochtigheidsgraad van 55%. Plaats je meubelen niet te dicht bij een warmtebron. Vanwege bovenstaande natuurlijke eigenschappen geldt een beperkte garantie. Verschillen in maat tot 2% in hoogte, 10% in dikte, afwijkende noestkleuren bij originele of gevulde noesten, deels ontbrekende noestvulling en kleurnuances in tafelblad vallen niet onder garantie. Scheurvorming, gaten, oneffenheden, noesten en elk ander verandering en/of zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. Koper is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het product, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan. Door blootstelling aan vocht of warmte kan vocht onder de afwerking komen, of kan het aanwezige vocht in het hout zich onder de afwerking ophopen, en kunnen vlekken ontstaan. Vlekken of kringen kunnen het gevolg zijn van onjuist gebruik, en zijn veelal te voorkomen door het gebruik van onderzetters en placemats. Lak geeft geen volledige bescherming tegen krassen of slijtage. Krassen of slijtage sporen in de afwerking van hout zijn een normaal gevolg van gebruik van een meubel, maar zijn veelal te voorkomen door het gebruik van onderzetters en placemats. Krassen en slijtage kunnen niet worden voorkomen door en zijn daarmee inherent aan een lakafwerking. Schommelingen in luchtvochtigheid of temperatuur en blootstelling aan licht, vocht, hitte, luchtvochtigheids- en warmtewisselingen kunnen door de klant worden voorkomen, en vallen daarmee buiten de invloedssfeer van Leven in Stijl. Gevolgen daarvan – zoals krassen, slijtagesporen, scheuren, barsten, kromtrekken, kringen of vlekken – leiden daarmee niet tot non-conformiteit van een product.
8. In geval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door Leven in Stijl.

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding
1. Leven in Stijl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 2. Bovendien is Leven in Stijl bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Leven in Stijl gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Leven in Stijl bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Leven in Stijl op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Leven in Stijl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Leven in Stijl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 – Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Leven in Stijl leidt tot aansprakelijkheid van Leven in Stijl jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Leven in Stijl in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
2. Leven in Stijl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW. 3. Leven in Stijl is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Leven in Stijl levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. Leven in Stijl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. Leven in Stijl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Leven in Stijl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Leven in Stijl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Leven in Stijl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Leven in Stijl binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van Werkzaamheden
1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Leven in Stijl leidt tot aansprakelijkheid van Leven in Stijl jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Leven in Stijl in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Leven in Stijl.
2. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Leven in Stijl aansprakelijk is (gebleken), dient Leven in Stijl in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Koper bij herstel in plaats van schadevergoeding. Leven in Stijl is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, hieronder tevens verstaan bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. In geval van maatvoering is Leven in Stijl niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde materialen en/of fouten in materialen, het doen van (in)metingen.
4. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Koper, komen de gevolgen voor rekening van Koper, tenzij Leven in Stijl zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Leven in Stijl niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Koper.
5. Koper is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Koper voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Koper afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Koper.
6. Koper is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van en/of schade aan de zaken, gereedschappen, materialen en meer die Leven in Stijl in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Koper gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
7. Leven in Stijl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
8. Leven in Stijl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Leven in Stijl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Leven in Stijl is niet aansprakelijk voor schade wegens een foutieve montage van het Product door Opdrachtgever. Montage geschiedt op eigen risico en voor eigen rekening van Opdrachtgever.
10. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Leven in Stijl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Leven in Stijl binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Leven in Stijl vervalt na een jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 20 – Vrijwaring van juistheid van informatie
1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Leven in Stijl verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Koper hiervoor verantwoordelijk. Indien Leven in Stijl op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Koper verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Leven in Stijl verplicht om Koper hiervoor te waarschuwen.
2. Koper vrijwaart Leven in Stijl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Koper vrijwaart Leven in Stijl voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Koper verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Leven in Stijl verstrekt, garandeert Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
5. Koper vrijwaart Leven in Stijl tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 21 – Overmacht
1. Leven in Stijl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Leven in Stijl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Leven in Stijl zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Leven in Stijl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Leven in Stijl heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leven in Stijl haar verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo ver Leven in Stijl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leven in Stijl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 22 – Risico overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de verkoopovereenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Leven in Stijl verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.
2. Ten aanzien van Werkzaamheden van de Producten geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op het moment waarop het werk c.q. de Producten in de macht van Koper zijn gebracht na oplevering door Leven in Stijl.

Artikel 23 – Geheimhouding
1. Leven in Stijl en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien Leven in Stijl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Leven in Stijl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Leven in Stijl niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Leven in Stijl en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Leven in Stijl berusten uitsluitend bij Leven in Stijl en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Leven in Stijl en/of de betreffende fabrikant en/of (toe)leverancier rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leven in Stijl. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Leven in Stijl geleverde zaken, dient Leven in Stijl expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Leven in Stijl rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Leven in Stijl, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 25 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Leven in Stijl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Leven in Stijl de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Leven in Stijl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 26 – Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Leven in Stijl en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Leven in Stijl de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Leven in Stijl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden dan zal in overleg met de Koper overgegaan worden tot gratis vervanging van het zelfde dan wel gelijksoortig product.

Artikel 27 – Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen Leven in Stijl en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Leven in Stijl heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Leven in Stijl en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Noord-Holland (locatie Alkmaar), tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank